ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

แนวทางการปฏิบัติเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ตามนโยบายของ “กระทรวงศึกษาธิการ”

แนวทางการปฏิบัติเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ตามนโยบายของ “กระทรวงศึกษาธิการ”

🔸กำหนการเข้ารับวัคซีน
ม.5 – ม.6 ในวันที่ 2 มิ.ย.2565
ม.3 – ม.4 ในวันที่ 10 มิ.ย.2565
ม.1 – ม.2 ในวันที่ 17 มิ.ย.2565 เข้ารับวัคซีน ณ หน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

🔸สิ่งที่ต้องเตรียมมาเช็คอิน ณ วันเข้ารับการฉีด
🔻บัตรประจำตัวประชาชน
🔻เอกสารภาคผนวกที่ 4 และ 5 ตามลิงก์ดังแนบ
(ตัวจริงผู้ปกครองลงลายมือชื่อทั้ง 2 ฉบับ)
https://drive.google.com/file/d/1WI9YfWn4IisxPGdPEdTJWDk-aHORo1-i/view?usp=sharing

🔸คุณสมบัติของนักเรียนที่สามารถเข้าร่วมโครงการ
🔻อายุ 12 ปีขึ้นไป
🔻ไม่มีประวัติแพ้วัคซีนหรือส่วนประกอบของสารที่อยู่ในวัคซีน
ทั้งนี้ หากมีโรคประจำตัวต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้

🔸สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน ให้นักเรียนเข้าเรียนตามปกติ
🔻ในกรณี “นักเรียนมีรายชื่อที่ไปฉีดวัคซีน” ให้นักเรียนไปฉีดวัคซีนและพักผ่อนอยู่ที่บ้านของตนเอง โดยไม่ถือเป็นวันลาของนักเรียน

🔻กรณีนักเรียนไม่ได้ลงทะเบียนแต่มีความประสงค์จะฉีดเพิ่มเติมให้ติดตามประกาศของโรงเรียนต่อไป