ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ประเภทสอบคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษา 2563  

ประเภทนักเรียนม.3 จากโรงเรียนทวีธาภิเศก
ไฟล์ประกาศ ม.3 (เดิม) >> “ประกาศผลการสอบคัดเลือกม4 โรงเรียนเดิม” 

ประเภทสอบคัดเลือก
ไฟล์ประกาศ ม.4 >>  “ประกาศผลการสอบคัดเลือกม.4”
 
หมายเหตุ ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ ดำเนินการดังนี้
1. รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ ผ่านเว็ปไซต์ http://www.admission.taweethapisek.ac.th/
ได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2563
2. กรอกข้อมูลในเอกสารมอบตัวและเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการมอบตัว ผ่านเว็ปไซต์ http://www.admission.taweethapisek.ac.th/ ได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2563
3. มอบตัวนักเรียน ในช่วงวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ศาลา 80 พรรษา มหาราช โรงเรียนทวีธาภิเศก (ตามวัน เวลา และกลุ่มในประกาศ) เตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการมอบตัว ได้แก่
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน
2) สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และผู้ปกครอง  
3) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 (Transcript) ฉบับจริง*
4) สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
หากไม่รายงานตัว และมามอบตัวตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์