ประวัติและผลงานท่านผู้อำนวยการ

 • ชื่อ – สกุล

  นายวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ

 • ตำแหน่งปัจจุบัน

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนทวีธาภิเศก

 • วิทยฐานะ

  ผู้อำนวยการชำนาญพิเศษ

 • ประวัติการศึกษา

  - ปีพ.ศ. 2534 จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบึงกาฬ
  - ปีพ.ศ. 2538 จบกรศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  - ปีพ.ศ. 2551 จบการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  - ปีพ.ศ. 2561 จบการศึกษา ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 • ประวัติการรับราชการ

  • 22 พฤษภาคม 2538 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนถ่อนวิทยา จ.หนองคาย สังกัดสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดหนองคาย
  • 15 เมษายน 2540 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม จ.บึงกาฬ สังกัดสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดหนองคาย
  • 1 กุมภาพันธ์ 2550 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม จ.บึงกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 3
  • 25 กุมภาพันธ์ 2551 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง จ.หนองคาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 3
  • 1 ตุลาคม 2557 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนโนนคำพิทยาคม จ. บึงกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21
  • 9 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จ. บึงกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21
  • 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร สพม. กท. 1
  • 1 ตุลาคม 2565 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. กท. 1

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 • ปี 2555 ได้รับเกียรติบัตรรางวัล หนึ่งแสนครูดี จากครุสภา
 • ปี 2559 ได้รับโล่ห์รางวัล ผู้บริหารสถานดีเด่น จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
 • ปี 2561 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข กระทรวงศึกษาธิการ
 • ปี 2562 ได้รับเกียรติบัตรรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก
 • ปี 2563 ได้รับเกียรติบัตรรางวัล ผู้บริหารลูกเสือดีเด่น จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ