ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ประวัติและผลงานท่านผู้อำนวยการ

 • ชื่อ – สกุล

  นายวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ

 • ตำแหน่งปัจจุบัน

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนทวีธาภิเศก

 • วิทยฐานะ

  ผู้อำนวยการชำนาญพิเศษ

 • ประวัติการศึกษา

  - ปีพ.ศ. 2534 จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบึงกาฬ
  - ปีพ.ศ. 2538 จบกรศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  - ปีพ.ศ. 2551 จบการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  - ปีพ.ศ. 2561 จบการศึกษา ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 • ประวัติการรับราชการ

  เริ่มรับราชการตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 สังกัด สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
  พ.ศ. 2550 - 2553 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม
  พ.ศ. 2551 - 2557 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง
  พ.ศ. 2557 - 2561 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนโนนคำพิทยาคม
  พ.ศ. 2561 - 2564 ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
  พ.ศ. 2564 - 2565 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนทวีธาภิเศก " สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 1. โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพมัธยมดีสี่มุมเมือง
 2. โรงเรียนผ่านการประเมินประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ ๔ ในระดับดีเยี่ยม
 3. โรงเรียนผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระดับ A
 4. โรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาปลอดภัยของจังหวัดกรุงเทพมหานคร
 5. ได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓
 6. ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 2563