ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ประวัติและผลงานท่านผู้อำนวยการ

 • ชื่อ – สกุล

  นายประจวบ อินทรโชติ

 • วัน/เดือน/ปีเกิด

  วันที่ 19 ธันวาคม 2517

 • ตำแหน่งปัจจุบัน

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนทวีธาภิเศก

 • วิทยฐานะ

  ผู้อำนวยการชำนาญพิเศษ

 • ประวัติการศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกฟิสิกส์ จากสถาบันราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2539
  2. สำเร็จการศึกษาปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2545
  3. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พ.ศ. 2553

 • ประวัติการรับราชการ

  1. บรรจุเข้ารับราชการครู ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2540 – 2543
  2. ตำแหน่งข้าราชการครู โรงเรียนหนองบัววิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2543 – 2551
  3. ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรค์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2551 – 2553
  4. ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พ.ศ. 2553 – 2554
  5. ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พ.ศ. 2554 – 2559
  6. ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พ.ศ. 2559 – 2562
  7. พ.ศ.2562- ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก (กรุงเทพมหานคร)

ผลงานโดยย่อ
 1. ปี 2552 เป็นผู้ดำรงตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมภายใต้โครงการเมืองไทยคนดีประจำปีพุทธศักราช 2552 จากกรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม                                            
 2. ปี 2554 รางวัลปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปกครองดีเด่นของสหวิทยาเขตเสรีไทย ปีการศึกษา 2554 จากสหวิทยาเขตเสรีไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2                                                                    
 3. ปี 2555 รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2554 ในฐานะผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา                                                                               
 4. ปี 2558 รางวัล  บุคลากรดีเด่นของสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย                                                                   
 5. ปี 2558 รางวัล “รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น จากสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย”                                                                                                                           
 6. ปี 2561 รางวัล “อุปนายกสมาคมผู้ปกครอง และครูดีเด่น” ประจำปี 2561 จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
 7. ปี 2561 รางวัล “ปิยชนน์ คนการศึกษา” ประจำปี 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สกสค.)
ผลงานสถานศึกษาขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
 1. ปี 2560 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการอ่าน การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (อ่านเข้าใจ) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ปี 2560
 2. ปี 2561 รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม รางวัลเหรียญทองแดง ชื่อผลงาน “ตู้เย็นไร้ปลั้ก” จากคุรุสภา ประจำปี 2561
 3. ปี 2562 รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม รางวัลเหรียญเงิน ชื่อผลงาน “ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” จากคุรุสภา ประจำปี 2562