ทรงพระเจริญ

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เทิดไท้ผคมทศมราช    อภิวาทนโรดม

ทรงธรรมภิบาลสุขภิรมย์    หิตรัฐพิพัฒน์ไทย

ตามรอยพระบาทพระปิตุราช    ทะนุชาติเจริญไกล

ดับทุกข์ประชาลุนิรภัย    ดุจฝนชโลมริน

ด้วยทิพย์กรุญมนุญเลิศ    ศิระเทิดพระภูมินทร์

กราบเบื้องพระบาทนฤบดินทร์    จิตภักดิ์ถวายชัย

สรวมพรบวรสิริสวัสดิ์    สุมนัสมโนมัย

อาเศียรพจน์พรสมัย    พระเกษมสราญเทอญ

. . .

นพรัตน์ รัตนวิชัย : ร้อยกรอง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนทวีธาภิเศก

ลงนามถวายพระพรออนไลน์
เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนทวีธาภิเศก